iLeszno.pl reklamy
Zdrowie

Prace nad nadaniem statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie

Zdjęcie: Facebook/Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie przesłał do Departamentu prośbę dotyczącą zmiany  zapisów w Statucie. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 633 ze zm.), statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jest podmiot lub organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie, zostanie przekazana celem konsultacji do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”. Po uzyskaniu opinii Rady, projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie będzie przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie zostanie przedłożony pod obrady Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Czytaj również

Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika
Informator ślubny
Informator budowlany